ورود کاربر
ثبت نام
مطالب ارسالی
گزارش دوره ای طرح ها
طرح های پژوهشی
پژوهشگران
بخشنامه ها
جشنواره
امکانات پژوهشی
مطالب ارسالی

چهل و نهمين نشست علمي‏-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع «بررسي و تبيين سند ملي سالمندي كشور

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
فصل نامه تابستان 1400

فصل نامه تابستان  1400


مشاهده خبر
خلاصه پنجاهمين نشست علمي‏-تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تحت عنوان «بودجه¬ريزي مبتني بر عملكرد در ايران (موفقيت¬ها، ناكامي¬ها، موانع و راه¬حل¬ها)» در تاريخ 21 مهرماه

پنجاهمين نشست علمي‏-تخصصي مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري تحت عنوان «بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد در ايران (موفقيت­ها، ناكامي­ها، موانع و راه­ حل­ها)»

مشاهده خبر
گزارش شماره 252 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري «گزارش تلفيق و جمع‌بندي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا»

گزارش شماره 252 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «گزارش تلفيق و جمع‌بندي مطالعات پشتيبان تدوين برنامه پساكرونا» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه اموربخشي و محيط‌زيست منتشر شد.

مشاهده خبر

گزارش شماره 254 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري «سنجش آثار تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي اقتصادي و خانوارها»

گزارش شماره 254 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «سنجش آثار تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي اقتصادي و خانوارها» تهيه شده در گروه پژوهشي نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و مدل‌سازي منتشر شد.

مشاهده خبر

گزارش 245 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «تحليل و برآورد سيستم تقاضاي حامل‌هاي انرژي (بنزين، برق و گاز خانگي) براي خانوارهاي شهري»

گزارش 245 «تحليل و برآورد سيستم تقاضاي حامل‌هاي انرژي (بنزين، برق و گاز خانگي) براي خانوارهاي شهري» تهيه شده در گروه پژوهشي نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و مدل‌سازي

مشاهده خبر
گزارش 246 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «تحليل و برآورد سيستم تقاضاي حامل‌هاي انرژي (بنزين، برق و گاز خانگي) براي خانوارهاي روستايي

گزارش 246 «تحليل و برآورد سيستم تقاضاي حامل‌هاي انرژي (بنزين، برق و گاز خانگي) براي خانوارهاي روستايي » تهيه شده در گروه پژوهشي نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و مدل‌سازي

مشاهده خبر
گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري (ويژه نامه جهش توليد)

گاهنامه شماره 5 گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري (ويژه نامه جهش توليد)دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي


مشاهده خبر
گزارش 196 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «مديريت اصولي پسماندهاي جامد شهري؛ چالش‌ها و راهكارها»

گزارش 196 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «مديريت اصولي پسماندهاي جامد شهري؛ چالش‌ها و راهكارها» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط‌زيستدر گزارش پيوست با نگاهي بر مشكلات به ارائه راهكارهاي مديريت پسماندها از جمله روش‌هاي بازيافت و تفكيك ضايعات، همچنين قانونمندكردن بازارهاي بالقوه و بالفعل محصولات بازيافتي و غيره پرداخته شده است.

مشاهده خبر
گزارش شماره 242 آينده‌نگري با عنوان: «بررسي اثربخشي قوانين و مقررات در هم‌افزايي از توليد تا صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي هدف (بامحوريت بخش خصوصي)»

گزارش شماره 242 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «بررسي اثربخشي قوانين و مقررات در هم‌افزايي از توليد تا صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي هدف (بامحوريت بخش خصوصي)» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه امور بخشي و محيط‌زيست

مشاهده خبر
خلاصه اهم موارد مطروحه چهل و هفتمين نشست علمي - تخصصي با عنوان "ارزش‌گذاري خدمات اكوسيستمي و كاربردهاي آن"

خلاصه اهم موارد مطروحه در چهل و هفتمين نشست علمي‏- تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان «ارزش‌گذاري خدمات اكوسيستمي و كاربردهاي آن» كه در تاريخ 26 خرداد 1400 از ساعت 10 الي 12 با حضور همكاران سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي كشور، پژوهشگاه‌ها و مراكز علمي به صورت ويدئو كنفرانس (وبينار) برگزار شد.

مشاهده خبر
گزارش شماره 239 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «برآورد و ارزيابي اثرات حذف يارانه‌هاي نقدي بر شاخص‏هاي توزيع درآمد خانوارهاي شهري»

گزارش شماره 239 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «برآورد و ارزيابي اثرات حذف يارانه‌هاي نقدي بر شاخص‏هاي توزيع درآمد خانوارهاي شهري» تهيه شده در گروه پژوهشي نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و مدل‌سازي

مشاهده خبر
گزارش شماره 241 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «حلقه‌هاي مفقوده در ساختار توليد كشور»

گزارش شماره 241 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «حلقه‌هاي مفقوده در ساختار توليد كشور» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل

مشاهده خبر
گزارش شماره 236 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «تأثيرات پاندمي كوويد‏-19 بر اقتصاد ايران با تأكيد بر متغيرهاي كلان اقتصادي»

گزارش شماره 236 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «تأثيرات پاندمي كوويد‏-19 بر اقتصاد ايران با تأكيد بر متغيرهاي كلان اقتصادي» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌المللدر اين گزارش بحران‌هاي مشابه و پيامدهاي آن بر اقتصاد سايركشورها با تصويري از آينده، مورد بررسي قرار گرفته است بررسي­ها حاكي از آن است تأثيرات ركود اقتصادي و التهاب بازارهاي مختلف بر وخامت بحران كوويد‏-19 دامن زده و شناسايي اثر نهايي به‌صورت مستقل به‌سادگي ممكن نخواهد بود. 

مشاهده خبر
گزارش پژوهشي پژوهشكده آمار و فناوري اطلاعات با عنوان"مروري ‌ بر مراكز و حوزه هاي پژوهشي حقوق و فناوري اطلاعات در جهان"

مروري ‌بر مراكز و حوزه هاي پژوهشي حقوق و فناوري اطلاعات در جهان


مشاهده خبر
نقش قوه قضاييه در مواجهه با چالش هاي حقوق عمومي پساكرونا

نقش قوه قضاييه در مواجهه با چالش هاي حقوق عمومي پساكرونا


مشاهده خبر
سند آمايش سرزمين مشتمل بر: سند ملي آمايش و اسناد آمايش استاني (مصوب شورايعالي آمايش سرزمين)

به استناد جزءِ يك بند الف ماده 26قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 32قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور؛ شورايعالي آمايش سرزمين در جلسه مورخ ،1399/12/11سند ملي آمايش سرزمين در افق 1424مشتمل بر 16ماده را تصويب نمود.

مشاهده خبر
سند ملي آمايش سرزمين

به استناد جزء يك بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور؛ شوراي عالي آمايش سرزمين در جلسه مورخ 1399/12/11 سند ملي آمايش سرزمين در افق 1424 مشتمل بر 16ماده را تصويب كرد.


مشاهده خبر
گزارش شماره 238 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان: «بررسي نظام مالي دولت: بخش خزانه داري كل »

گزارش شماره 238 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  با عنوان: «بررسي نظام مالي دولت: بخش خزانه داري كل » تهيه شده در گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدل سازي


مشاهده خبر
گزارش شماره 235 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان: «تحليل شرايط تجارت خارجي در دوران پساكرونا» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل،

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
گزارش اصلاح نظام انرژي از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در امور انرژي در دهه 1370 همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين و سياستگذاران

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
گزارش " بررسي اثرات كرونا بر بازار كار ايران‏- با تاكيد بر متغير بيكاري و اقدام ها"

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
بررسي و تحليل وضعيت كاركنان و حقوق و دستمزد در بخش دولت

بررسي و تحليل وضعيت كاركنان و حقوق و دستمزد در بخش دولت


مشاهده خبر
گزارش "بررسي و تحليل وضعيت كاركنان و حقوق و دستمزد در بخش دولت"

گزارش "بررسي و تحليل وضعيت كاركنان و حقوق  و دستمزد در بخش دولت"


مشاهده خبر
چهارمين شماره «گاهنامه پايش توسعه و آينده‌نگري» ويژه نامه پساكرونا زمستان 1399 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
آشنايي با نظام سرمايه گذاري در آلمان

گزارش شماره 124 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان آشنايي با نظام سرمايه گذاري در آلمان


مشاهده خبر
گزارش تحليلي پيش بيني رشد اقتصادي فصل پاييز سال 1399 مركز آمار ايران ( پژوهشكده ي آمار )

گزارش تحليلي پيش بيني رشد اقتصادي فصل پاييز سال 1399 مركز آمار ايران ( پژوهشكده ي آمار )متن كامل گزارش در بخش گزارش هاي تحليلي سايت اينترنتي پژوهشكده آمار به آدرس www.srtc.ac.ir  قابل دريافت مي باشد.


مشاهده خبر
فرصت ها و چالش ها و آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي

گزارش مشروح مبحث مطرح شده در نشست علمي و تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان فرصت ها و چالش ها و آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي


مشاهده خبر
آموزش در دوران پاندمي كرونا

گزارش مشروح مبحث مطرح شده در نشست علمي و تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان آموزش در دوران پاندمي كرونا


مشاهده خبر
الزامات استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

گزارش مشروح مبحث مطرح شده در نشست علمي تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان الزامات استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 


مشاهده خبر
اولين همايش ملي فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازي

اولين همايش ملي فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازيمهلت ارسال مقالات تا 15 اسفند سال جاري تمديد شد.


مشاهده خبر
گزارش پيوستي درخصوص پايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاههاو مراكز آموزش عالي كشور

گزارش پيوستي درخصوص پايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاههاو مراكز آموزش عالي كشور بشرح نامه


مشاهده خبر
دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران

دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران


مشاهده خبر
چكيده عملكرد دفتر در سال 99

چكيده عملكرد دفتر در سال 99


مشاهده خبر
دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران

دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران تهيه شده از سوي سازمان برنامه بودجه


مشاهده خبر
خلاصه دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران

 خلاصه دستاوردهاي 42 ساله انقلاب اسلامي ايران تهيه شده از سوي سازمان برنامه بودجه


مشاهده خبر
نشريه 14

نشريه 14


مشاهده خبر
گزارش اقتصادي و اجتماعي 98

گزارش اقتصادي و اجتماعي  98


مشاهده خبر
بررسي تاثير همه گيري كوييد 19 بر مولفه هاي جمعيتي در جهان و ايران

بررسي تاثير همه گيري كوييد 19 بر مولفه هاي جمعيتي در جهان و ايران


مشاهده خبر
برنامه ريزي فضايي

بررسي تطبيقي برنامه ريزي فضايي ( آمايش سرزمين ) در كشورهاي منتخب


مشاهده خبر
خلاصه مديريتي نشست 41

توسعه دريا محور با تاكيد بر نقش و اهميت جزاير


مشاهده خبر
گزارش تحليلي، تبييني لايحه بودجه 1400

گزارش تحليلي، تبييني لايحه بودجه 1400


مشاهده خبر
تجربيات موفق استاني در پروژه هاي مشاركت عمومي - تخصصي

خلاصه اي از اهم مطالب چهلمين نشست علمي و تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با موضوع تجربيات موفق استاني در پروژه هاي مشاركت عمومي - خصوصي


مشاهده خبر
جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تاكيد بر گزارش توسعه انساني 2020

جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني طي سه دهه اخير با تاكيد بر گزارش توسعه انساني 2020


مشاهده خبر
مقدمه اي بر آينده پژوهي و روش هاي آن

مقدمه اي بر آينده پژوهي و روش هاي آن


مشاهده خبر
- امور حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي در لايحه بودجه 1400

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
- بررسي منابع بودجه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
- بررسي فصل حمل‌ونقل در لايحه بودجه 1400

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
- آثار كوتاه‌مدت كوويد‏-۱۹ بر فعاليت‌ها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
- ارائه جهت‌گيري‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي لايحه بودجه ۱۴۰۰

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
نشريه (( نگاه ))

نشريه نگاه با موضوع يكصد و دومين سال تاسيس و روز ملي ثبت احوال 


مشاهده خبر
نرم هاي بودجه ريزي ، ابزاري براي مديريت ماليه عمومي

نرم هاي بودجه ريزي ، ابزاري براي مديريت ماليه عمومي


مشاهده خبر
تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي كشور

تحليل و تبيين درآمدهاي ارزي كشور و تعيين سهم شركت نفت و صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي كشور


مشاهده خبر
دلار ، ابزار سلطه ي آمريكا بر جهان

دلار به عنوان ابزار سلطه ي آمريكا بر جهان


مشاهده خبر
گزارش تحليلي پيشِ‌رو با عنوان: «دلار به ‌عنوان ابزار سلطه آمريكا بر جهان» تهيه شده در گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
گزارش با عنوان «آينده پيش رو: كلان‌روندهاي منتخب براي ارزيابي توسعه منطقه‌اي ايران» تهيه شده در گروه پژوهشي آينده‌نگري و فناوري‌هاي نو مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
گزارش سياستي (Policy Paper) شماره (3) مركز، با عنوان «آثار كوتاه‌مدت كوويد‏-19 بر فعاليت‌ها در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
گزارش بررسي تطبيقي موقعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي توسعه: مبتني بر داده‌هاي نهادهاي جهاني، تهيه شده در گروه پژوهشيِ توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
برگزاري نهمين نشست برخط ارائه تجارب مديران در سال 1399

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مشاهده خبر
سنجش اثرات كرونا در ايران

سنجش اثرات كرونا در ايران كاري از مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان


مشاهده خبر
فايل ورد چكيده مديريتي طرح ها

در خصوص تكميل گزارش نهايي طرح هاي مصوب كارگروه آموزش، پژوهش، توسعه و فناوري استان


مشاهده خبر
معرفي كتاب نبرد هنرمند اثر استيون پرسفيلد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA <


مشاهده خبر
درخواست كار رايگان و پاسخ مناسب به آن

چگونه به درخواست كار رايگان دوستان و آشنايان پاسخ دهيم


مشاهده خبر
چگونه اعتياد ذهن به اخبار بد را متوقف كنيم؟

ذهن اغلب زندانيِ توجه به اخبار منفي است. در اين مطلب ميآموزيد چگونه ذهن خود را از اين زندان آزادكنيد  


مشاهده خبر
نشسته بر شانه غولها

سخنراني دكتر بهرخ خوشنويس استاد ايراني دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در مورد خلاقيت و انتخاب‌هاي ما در زندگي


مشاهده خبر
اخلاق، علمي بالاتر و برتر از انديشه علمي است

شرح مختصري از زندگي پروفسور مهدي الواني


مشاهده خبر
نقش كارآفريني و نوآوري در ارتقاي بهره وري

نقش كارآفريني و نوآوري در ارتقاي بهره وري- مقاله


مشاهده خبر
تحقيقاتي در حوزه اقتصاد رفتاري (تجربه بخريد نه كالا)

خريد تجربي


مشاهده خبر
سياستهاي بيست و پنجگانه صرفه جويي در مصرف انرژي

سياستهاي بيست و پنجگانه صرفه جويي در مصرف انرژي


مشاهده خبر
قبلی بعدی
ثبت نام پژوهشگر
تایید مدیریت سامانه
ثبت طرح پژوهشی
تایید طرح پژوهشی