دوره های آموزشی
عنوان دوره: راهنماي سفيران سلامت ( زيج مراقبتي )

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: كارشناس,مدير پايه,ساير,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت مشاركتي با تاكيد بر نظام پيشنهادها

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي

مدت دوره: 28 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: تيم سازي و خلاقيت در گروه

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: راهبري سازمان با رويكرد اقتصادمقاومتي

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: طرح ارزشيابي مشاغل خاص

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: خبرنويسي در روابط عمومي

مدت دوره: 34 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: نظام رسيدگي به تخلفات اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: آيين نگارش و مكاتبات اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: كيفيت زندگي كاري

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: اصول و مفاهيم سازماندهي

مدت دوره: 20 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: مباني مديريت اسناد

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: تفكر خلاق

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (1)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اقتصاد مقاومتي (1)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي-امدادي

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (1)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: حسابداری بخش عمومی

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير مياني

ثبت نام
عنوان دوره: كليات پيشگيري از وقوع جرم

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي (فرهنگي اجتماعي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مقررات اعتبارات اسنادي با رويكرد حسابداری اسناد خزانه

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: سازماندهي

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری

مدت دوره: 20 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اقتصاد مقاومتي 2

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (2)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: فنون اداره جلسات

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير مياني,مدير پايه,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: عمومي(فناوري اطلاعات)

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: شفافيت و سلامت اداري

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: قانون تجارت

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,ساير,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: پدافند غير عامل

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آشنایی با اقتصاد ايران

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: اصول پيشگيري از بيماريها در حيات وحش

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (1)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (2)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: نقشه راه اصلاح نظام اداري (1)

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مدلهاي تعالي سازماني در دولت و بخش عمومي

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت كيفيت و فرايندهاي سازماني

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (1)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مباني ابعاد و محورهاي سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: اخلاق (2)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با قوانين و مقررات آموزش منابع انساني بخش دولت

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ثبت نام
عنوان دوره: خلاقيت و نوآوری

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: روخواني و روانخواني قرآن كريم( شاهرود)

مدت دوره: 28 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري ( فصل دهم و پانزدهم با محوريت امور ايثارگران )

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)تنظيم قراردادها

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: گزارش نويسي در امور اداري(شاهرود)

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)گزارش نويسي درامور اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: حسابداري مديريت استراتژيك

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
قبلی>> <<بعدی
ثبت نام در سایت
تایید مشخصات فراگیر توسط دستگاه اجرایی
ثبت درخواست دوره
تایید درخواست توسط دستگاه اجرایی
شرکت در دوره آموزشی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت فناوران برتر ارم می باشد

کدملی
تلفن همراه
کد امنیتی