دوره های آموزشی
عنوان دوره: راهبردهاي آموزش و توان افزايي

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير پايه,كارشناس,مدير ارشد,مدير مياني,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت مشاركتي با تاكيد بر نظام پيشنهادها

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: راهبري سازمان با رويكرد اقتصادمقاومتي

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: خبرنويسي در روابط عمومي

مدت دوره: 34 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: نظام رسيدگي به تخلفات اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: كيفيت زندگي كاري

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: اصول و مفاهيم سازماندهي

مدت دوره: 20 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: مباني مديريت اسناد

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: تفكر خلاق

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: حسابداری بخش عمومی

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير مياني

ثبت نام
عنوان دوره: كليات پيشگيري از وقوع جرم

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي (فرهنگي اجتماعي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مقررات اعتبارات اسنادي با رويكرد حسابداری اسناد خزانه

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: سازماندهي

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: پولشويي

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اقتصاد مقاومتي 2

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: قانون تجارت

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,ساير,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: پدافند غير عامل

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: خصوصيات شخصيتي و رفتاري مسئولان دفاتر

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: اصول پيشگيري از بيماريها در حيات وحش

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: نقشه راه اصلاح نظام اداري (1)

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مدلهاي تعالي سازماني در دولت و بخش عمومي

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت كيفيت و فرايندهاي سازماني

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مباني ابعاد و محورهاي سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: خلاقيت و نوآوری

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: روخواني و روانخواني قرآن كريم( شاهرود)

مدت دوره: 28 ساعت

نوع دوره: عمومي (توانائي هاي عمومي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آسيب شناسي خانواده

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: عمومي (فرهنگي اجتماعي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)تنظيم قراردادها

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)گزارش نويسي درامور اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)اصول گزارش نويسي در روابط عمومي

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)مديريت فرآيندهاي سازماني

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)آشنايي با رده بندي ديويي

مدت دوره: 36 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)مديريت برون سپاري

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: برنامه ريزي و كنترل امور خدمات

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)حقوق خانواده

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: عمومي (فرهنگي اجتماعي )

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)پويايي سازماني و فردي(بهره وري)

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: مهندسي شبكه

مدت دوره: 30 ساعت

نوع دوره: عمومي(فناوري اطلاعات)

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت فرآيندهاي سازماني

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: مديريت رفتار سازماني

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: بهبود مديريتي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه

ثبت نام
عنوان دوره: (شاهرود)توجيهي بدو خدمت کارکنان دولت

مدت دوره: 70 ساعت

نوع دوره: توجيهي بدو خدمت

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: تكنولوژي نوين در اجراي آسفالت

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آمار توصيفي

مدت دوره: 24 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي

مدت دوره: 7 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: معماري فناوري اطلاعات سازماني

مدت دوره: 20 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: كارشناس,مدير پايه,مدير مياني,مدير ارشد

ثبت نام
عنوان دوره: خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,ساير

ثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با گزارشات بتن

مدت دوره: 8 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
عنوان دوره: آموزش نرم افزار مديريت MSP

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس

ثبت نام
قبلی>> <<بعدی
ثبت نام در سایت
تایید مشخصات فراگیر توسط دستگاه اجرایی
ثبت درخواست دوره
تایید درخواست توسط دستگاه اجرایی
شرکت در دوره آموزشی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت فناوران برتر ارم می باشد

کدملی
تلفن همراه
کد امنیتی